Första hjälpen för psykisk hälsa, MHFA

Är ett utbildningsprogram, riktat till allmänhet och arbetsliv.
Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första-hjälpen.  Det handlar om att uppmärksamma tidiga signaler – och att ha kunskap att bemöta och stödja tills den drabbade fått professionell hjälp.

Den här utbildningen på två dagar fokuserar på första hjälpen till psykisk hälsa. Vad kan vi göra när vi möter människor i olika psykiska kristillstånd? Gå den här utbildningen och du får ökade kunskaper om olika kristillstånd och du får dessutom konkreta verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt kunna möta människor i kris. Observera att det är mer sannolikt att du träffar en person med psykisk ohälsa än en person med fysiska problem!

Mål och syfte:
Målet är att öka kunskapen om om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, självmordsförsök och självmord.
Syftet är att minska fördomar och stigmatisering i samhället, samt att ge ”första hjälparen” konkreta verktyg samt en handlingsplan.

Vi har två ambassadörer som är utbildade och certifierade instruktörer att leda utbildningen. De är utbildade via Karolinska Institutet och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention). Utbildningen kan beställas utifrån målgrupperna ungdomar, vuxna eller äldre.

Första hjälpen till psykisk hälsa – standard (Vuxen)

Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Numera finns även en version av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Kontakta oss gärna för mer information och en offert.